Fundusze norweskie

Informacja realizowanym projekcie i wartości dofinansowania

„Zastosowanie w działalności produkcyjnej firmy WIRA biodegradowalnych opakowań celem zwiększenia konkurencyjności przy zastosowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku”korzysta z dofinansowania o wartości 861 232,76 euro otrzymanego od Norwegii. Celem projektu jest zmiana zasadniczej części procesu produkcyjnego w postaci pakowania produktów. Poprzez realizację projektu firma wprowadzi opakowania przyjazne środowisku naturalnemu, których przewagą nad obecnie stosowanymi jest biodegradowalność.

Projekt jest realizowany w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 -2021

Całkowita wartość projektu : 7 855 594,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Norweskich: 861 232,76 EUR

Beneficjent: Wira Radosław Witek

PARP pełni funkcję Operatora Programu.

Krótki opis projektu

Niniejszy projekt obejmuje inwestycję w rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku, których wdrożenie w firmie Wira Radosław Witrek przyczyni się do rozwoju działalności, w tym wzrostu przychodów, zysków i zatrudnienia, a także umożliwi lepszą gospodarkę odpadami oraz poprawi efektywność energetyczną. Wskazany cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie rozwiązania technologicznego polegającej na zastąpieniu dotychczas stosowanych opakowań oferowanych produktów, nowymi biodegradowalnymi. Działanie to wymaga zakupienia maszyn i urządzeń, które pozwolą na rozpoczęcie produkcji w oparciu o nowe opakowania, jak i wzniesienia nowego zakładu produkcyjnego, w którym stworzone zostaną warunki do ich posadowienia. Nowy zakład produkcyjny będzie budynkiem pozwalającym na zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zastosowane w nim prośrodowiskowe rozwiązania. Wskazana inwestycja przyczyni się do znacznego rozwoju działalności gospodarczej.. W pierwszym rzędzie wpłynie na wzrost przychodów, który będzie wynikał z rozwoju działalności eksportowej.

Okres realizacji projektu :

Rozpoczęcie realizacji projektu -20.05.2022

Zakończenie realizacji projektu -30.04.2024

Działania przewidziane w projekcie– kroki milowe

Zadanie 1-Nabycie nieruchomości

Zadanie 2-Budowa zakładu produkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu

Zadanie 3-Zakup linii technologicznej pakującej produkty i wyposażenia dodatkowego

Wskaźniki do osiągnięcia

  • Wprowadzenie nowego innowacyjnego rozwiązania w przedsiębiorstwie w wyniku projektu
  • Utworzenie nowych miejsc pracy
  • Zmniejszenie rocznej emisji CO2
  • Zmniejszenie rocznego poboru energii elektrycznej
  • Spadek ilości odpadów, tworzyw sztucznych niebiodegradowalnych pochodzących z produkcji i działania przedsiębiorstwa
  •  Roczny wzrost obrotów
  • Roczny wzrost zysków operacyjnych netto

Osiągane rezultaty

Projekt znajduję się w trakcie realizacji. Postęp prac, przewidzianych do wykonania w ramach poszczególnych zadań projektu, przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.eeagrants.org oraz www.norwaygrants.pl

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej